ᱪᱮᱛᱟᱱᱨᱮ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱧᱮᱞ ᱢᱮ? ᱟᱞᱮ ᱜᱞᱳᱵᱟᱞ ᱵᱷᱳᱭᱮᱥᱮᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱞᱮ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱮᱫᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱴᱷᱮᱫ ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱟᱜᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱫᱟᱲᱮ ᱭᱟᱜᱼᱟ

ᱳᱠᱴᱳᱵᱚᱨ, 2019

ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱳᱠᱴᱳᱵᱚᱨ, 2019

13 ᱳᱠᱴᱳᱵᱚᱨ 2019

ᱛᱨᱤᱱᱤᱫᱟᱫᱽ ᱨᱤᱱ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱦᱚᱲᱠᱚ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱩᱰᱟᱺ ᱰᱟᱹᱦᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱩᱲᱩᱛ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱵᱟᱝ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ

ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱫᱤᱠᱟᱛᱮᱫ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮᱠᱚ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱟᱠᱟᱱᱟ

5 ᱳᱠᱴᱳᱵᱚᱨ 2019

ᱮᱲᱮᱭᱟᱜ ᱦᱩᱣᱟᱴᱥᱟᱯ ᱟᱨ ᱯᱷᱮᱥᱵᱩᱠ ᱵᱮᱣᱨᱟᱠᱚ ᱥᱟᱵ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱤᱧᱚᱛᱤᱭᱟᱹ “ᱴᱮᱠᱤ”

GV Advocacy

ᱟᱭᱢᱟ ᱱᱟᱶᱟ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣᱟᱱᱟᱜ ᱟᱨ ᱮᱲᱮ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱵᱟᱝᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱟᱱᱟᱜ ᱵᱮᱣᱨᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱷᱮᱯᱮᱫ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾