ᱪᱮᱛᱟᱱᱨᱮ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱧᱮᱞ ᱢᱮ? ᱟᱞᱮ ᱜᱞᱳᱵᱟᱞ ᱵᱷᱳᱭᱮᱥᱮᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱞᱮ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱮᱫᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱴᱷᱮᱫ ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱟᱜᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱫᱟᱲᱮ ᱭᱟᱜᱼᱟ

ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ, 2020

ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ, 2020

ᱱᱤᱡᱽ ᱜᱚᱜᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱥᱮᱨᱮᱧᱟ (ᱦᱟᱹᱴ-᱒)

ᱡᱟᱹᱛᱨᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱡᱟᱹᱛᱨᱤᱭᱟ.ᱨᱤ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱢᱟᱱᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ, ᱥᱚᱥᱤᱭᱟᱞ ᱢᱮᱰᱤᱭᱟᱨᱮ ᱱᱤᱡᱽ ᱜᱚᱜᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱡᱟᱹᱛᱨᱤᱭᱟ.ᱨᱤ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱛᱷᱩᱠᱩᱢ ᱞᱮᱱᱟ।