ᱪᱮᱛᱟᱱᱨᱮ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱧᱮᱞ ᱢᱮ? ᱟᱞᱮ ᱜᱞᱳᱵᱟᱞ ᱵᱷᱳᱭᱮᱥᱮᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱞᱮ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱮᱫᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱴᱷᱮᱫ ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱟᱜᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱫᱟᱲᱮ ᱭᱟᱜᱼᱟ

ᱢᱟᱨᱪ, 2021

ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱨᱪ, 2021

ᱨᱟᱭᱡᱤᱝ ᱵᱷᱳᱭᱥᱮᱥ ᱟᱠᱴᱤᱵᱷᱤᱡᱤᱢᱳ ᱞᱮᱸᱜᱩᱣᱟᱥ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱡᱮ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱟᱭᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱥᱤᱨᱯᱟᱹᱭ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱼᱟ

"ᱞᱟᱴᱤᱱ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ ᱨᱮ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱹ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱚᱨᱥᱚᱝ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱚ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱤᱨᱯᱟᱹ"