ᱪᱮᱛᱟᱱᱨᱮ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱧᱮᱞ ᱢᱮ? ᱟᱞᱮ ᱜᱞᱳᱵᱟᱞ ᱵᱷᱳᱭᱮᱥᱮᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱞᱮ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱮᱫᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱴᱷᱮᱫ ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱟᱜᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱫᱟᱲᱮ ᱭᱟᱜᱼᱟ

ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱵᱟᱳᱵᱚᱫᱽᱛᱮ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨ

ᱢᱮᱠᱥᱤᱠᱚ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱯᱷᱩᱱ ᱱᱤᱵᱚᱱᱫᱷᱚᱱ, ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱩᱠᱩ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨ ᱤᱫᱤᱭᱟᱛᱮ ᱪᱤᱱᱛᱟ

᱒᱐᱐᱙ ᱥᱟᱞ ᱨᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱱᱤᱵᱚᱱᱫᱷ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱞᱮᱱᱟ , ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱞᱤᱠ ᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱟᱛᱮᱫ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ ᱾

ᱜᱽᱞᱚᱵᱟᱞ ᱵᱷᱚᱭᱮᱥ ᱦᱮᱞᱢᱮᱞ, ᱠᱚᱞᱚᱢᱵᱚ,᱒᱐᱑᱗ ᱠᱷᱚᱱᱺ ᱤᱱ ᱴᱩ ᱫᱟ ᱰᱤᱯ” ᱯᱳᱥᱴᱠᱟᱥᱴ

ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱯᱳᱥᱴᱠᱟᱥᱴ ᱨᱮ, ᱚᱠᱟ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱥᱟᱛᱷᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱠᱷᱚᱡᱽ ᱞᱮ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ, ᱡᱟᱸᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱢᱩᱠᱷᱭᱟᱹ ᱦᱚᱨᱟ ᱨᱮᱱ ᱢᱮᱰᱤᱭᱟ ᱵᱟᱠᱚ ᱠᱟᱵᱟᱨᱮᱡᱽ ᱮᱫᱟ ।

ᱠᱟᱢᱮᱨᱩᱱ ᱱᱤᱠᱚᱰᱟ ᱵᱷᱩᱴᱵᱚᱞ ᱫᱚᱞ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱡᱮᱜᱮᱛᱟᱹᱨᱤ ᱠᱷᱮᱞᱚᱱᱰ ᱫᱟᱣ ᱯᱩᱪᱩᱡ ᱦᱚᱨ ᱨᱮ!

ᱠᱟᱢᱮᱨᱩᱱ ᱱᱚᱠᱚᱰᱟ ᱫᱚᱲ ᱫᱤᱱᱠᱟᱞᱚᱢ ᱢᱟᱨᱪ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱞᱮᱱᱟ, ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱱᱤᱠᱚᱰᱟ ᱯᱷᱩᱴᱵᱚᱞ ᱯᱷᱮᱰᱮᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱚᱦᱚᱨ ᱧᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱮᱜᱮᱛᱟᱹᱨᱤ ᱦᱮᱯᱨᱟᱣ ᱨᱮ ᱟᱬᱜᱚᱱ ᱮᱠᱟᱞ ᱜᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱾