ᱪᱮᱛᱟᱱᱨᱮ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱧᱮᱞ ᱢᱮ? ᱟᱞᱮ ᱜᱞᱳᱵᱟᱞ ᱵᱷᱳᱭᱮᱥᱮᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱞᱮ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱮᱫᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱴᱷᱮᱫ ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱟᱜᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱫᱟᱲᱮ ᱭᱟᱜᱼᱟ

ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱵᱟᱳᱵᱚᱫᱽᱛᱮ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨ

17 ᱮᱯᱨᱤᱞ 2020

ᱜᱽᱞᱚᱵᱟᱞ ᱵᱷᱚᱭᱮᱥ ᱦᱮᱞᱢᱮᱞ, ᱠᱚᱞᱚᱢᱵᱚ,᱒᱐᱑᱗ ᱠᱷᱚᱱᱺ ᱤᱱ ᱴᱩ ᱫᱟ ᱰᱤᱯ” ᱯᱳᱥᱴᱠᱟᱥᱴ

GV Community Blog

ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱯᱳᱥᱴᱠᱟᱥᱴ ᱨᱮ, ᱚᱠᱟ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱥᱟᱛᱷᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱠᱷᱚᱡᱽ ᱞᱮ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ, ᱡᱟᱸᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱢᱩᱠᱷᱭᱟᱹ ᱦᱚᱨᱟ ᱨᱮᱱ ᱢᱮᱰᱤᱭᱟ ᱵᱟᱠᱚ ᱠᱟᱵᱟᱨᱮᱡᱽ ᱮᱫᱟ ।