ᱪᱮᱛᱟᱱᱨᱮ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱧᱮᱞ ᱢᱮ? ᱟᱞᱮ ᱜᱞᱳᱵᱟᱞ ᱵᱷᱳᱭᱮᱥᱮᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱞᱮ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱮᱫᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱴᱷᱮᱫ ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱟᱜᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱫᱟᱲᱮ ᱭᱟᱜᱼᱟ

ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱵᱟᱳᱵᱚᱫᱽᱛᱮ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨ

2 ᱮᱯᱨᱤᱞ 2020

ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ ᱨᱮ ᱦᱤᱣᱢᱮᱱ ᱢᱤᱞᱠ ᱵᱮᱝᱠ ᱛᱷᱟᱯᱚᱱ ᱨᱮ ᱟᱠᱚᱴ ᱠᱚ

ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ ᱨᱮ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱫᱷᱟᱣ ᱦᱤᱣᱢᱮᱱ ᱢᱤᱞᱠ ᱵᱮᱝᱠ ᱨᱮᱭᱟᱜ (ᱮᱝᱜᱟᱛ ᱟᱜ ᱠᱚᱲᱟᱢ ᱛᱚᱣᱟ) ᱛᱷᱟᱯᱚᱱᱵᱤᱨᱤᱛ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱚᱲ ᱡᱚᱲ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ।

5 ᱳᱠᱴᱳᱵᱚᱨ 2019

ᱮᱲᱮᱭᱟᱜ ᱦᱩᱣᱟᱴᱥᱟᱯ ᱟᱨ ᱯᱷᱮᱥᱵᱩᱠ ᱵᱮᱣᱨᱟᱠᱚ ᱥᱟᱵ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱤᱧᱚᱛᱤᱭᱟᱹ “ᱴᱮᱠᱤ”

GV Advocacy

ᱟᱭᱢᱟ ᱱᱟᱶᱟ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣᱟᱱᱟᱜ ᱟᱨ ᱮᱲᱮ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱵᱟᱝᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱟᱱᱟᱜ ᱵᱮᱣᱨᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱷᱮᱯᱮᱫ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾

29 ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ 2019

ᱠᱟᱢᱮᱨᱩᱱ ᱱᱤᱠᱚᱰᱟ ᱵᱷᱩᱴᱵᱚᱞ ᱫᱚᱞ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱡᱮᱜᱮᱛᱟᱹᱨᱤ ᱠᱷᱮᱞᱚᱱᱰ ᱫᱟᱣ ᱯᱩᱪᱩᱡ ᱦᱚᱨ ᱨᱮ!

ᱠᱟᱢᱮᱨᱩᱱ ᱱᱚᱠᱚᱰᱟ ᱫᱚᱲ ᱫᱤᱱᱠᱟᱞᱚᱢ ᱢᱟᱨᱪ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱞᱮᱱᱟ, ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱱᱤᱠᱚᱰᱟ ᱯᱷᱩᱴᱵᱚᱞ ᱯᱷᱮᱰᱮᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱚᱦᱚᱨ ᱧᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱮᱜᱮᱛᱟᱹᱨᱤ ᱦᱮᱯᱨᱟᱣ ᱨᱮ ᱟᱬᱜᱚᱱ ᱮᱠᱟᱞ ᱜᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱾