ᱪᱮᱛᱟᱱᱨᱮ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱧᱮᱞ ᱢᱮ? ᱟᱞᱮ ᱜᱞᱳᱵᱟᱞ ᱵᱷᱳᱭᱮᱥᱮᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱞᱮ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱮᱫᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱴᱷᱮᱫ ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱟᱜᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱫᱟᱲᱮ ᱭᱟᱜᱼᱟ

ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱵᱟᱳᱵᱚᱫᱽᱛᱮ Law

ᱢᱮᱠᱥᱤᱠᱚ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱯᱷᱩᱱ ᱱᱤᱵᱚᱱᱫᱷᱚᱱ, ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱩᱠᱩ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨ ᱤᱫᱤᱭᱟᱛᱮ ᱪᱤᱱᱛᱟ

᱒᱐᱐᱙ ᱥᱟᱞ ᱨᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱱᱤᱵᱚᱱᱫᱷ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱞᱮᱱᱟ , ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱞᱤᱠ ᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱟᱛᱮᱫ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ ᱾

‘ᱴᱩᱞᱠᱤᱴ’ ᱢᱟᱢᱞᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱪᱟᱨᱦᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱹ ᱫᱤᱥᱟ ᱨᱚᱵᱤᱣᱟᱜ ᱜᱤᱨᱯᱷᱛᱟᱨᱤ ᱤᱫᱤᱭᱟᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤᱜᱮ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ

ᱢᱤᱫ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹᱭ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫ-ᱟ , "ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱪᱟᱹᱤ-ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱜᱚᱲᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱩᱜᱩᱞ ᱰᱚᱠᱥ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱦᱚᱸ ᱫᱮᱥ-ᱫᱽᱨᱳᱦ ᱠᱟᱱᱟ ᱾"