ᱪᱮᱛᱟᱱᱨᱮ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱧᱮᱞ ᱢᱮ? ᱟᱞᱮ ᱜᱞᱳᱵᱟᱞ ᱵᱷᱳᱭᱮᱥᱮᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱞᱮ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱮᱫᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱴᱷᱮᱫ ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱟᱜᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱫᱟᱲᱮ ᱭᱟᱜᱼᱟ

ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱵᱟᱳᱵᱚᱫᱽᱛᱮ ᱮᱥᱤᱭᱟ

17 ᱮᱯᱨᱤᱞ 2020

ᱜᱽᱞᱚᱵᱟᱞ ᱵᱷᱚᱭᱮᱥ ᱦᱮᱞᱢᱮᱞ, ᱠᱚᱞᱚᱢᱵᱚ,᱒᱐᱑᱗ ᱠᱷᱚᱱᱺ ᱤᱱ ᱴᱩ ᱫᱟ ᱰᱤᱯ” ᱯᱳᱥᱴᱠᱟᱥᱴ

GV Community Blog

ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱯᱳᱥᱴᱠᱟᱥᱴ ᱨᱮ, ᱚᱠᱟ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱥᱟᱛᱷᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱠᱷᱚᱡᱽ ᱞᱮ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ, ᱡᱟᱸᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱢᱩᱠᱷᱭᱟᱹ ᱦᱚᱨᱟ ᱨᱮᱱ ᱢᱮᱰᱤᱭᱟ ᱵᱟᱠᱚ ᱠᱟᱵᱟᱨᱮᱡᱽ ᱮᱫᱟ ।

5 ᱳᱠᱴᱳᱵᱚᱨ 2019

ᱮᱲᱮᱭᱟᱜ ᱦᱩᱣᱟᱴᱥᱟᱯ ᱟᱨ ᱯᱷᱮᱥᱵᱩᱠ ᱵᱮᱣᱨᱟᱠᱚ ᱥᱟᱵ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱤᱧᱚᱛᱤᱭᱟᱹ “ᱴᱮᱠᱤ”

GV Advocacy

ᱟᱭᱢᱟ ᱱᱟᱶᱟ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣᱟᱱᱟᱜ ᱟᱨ ᱮᱲᱮ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱵᱟᱝᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱟᱱᱟᱜ ᱵᱮᱣᱨᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱷᱮᱯᱮᱫ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾