ᱪᱮᱛᱟᱱᱨᱮ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱧᱮᱞ ᱢᱮ? ᱟᱞᱮ ᱜᱞᱳᱵᱟᱞ ᱵᱷᱳᱭᱮᱥᱮᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱞᱮ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱮᱫᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱴᱷᱮᱫ ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱟᱜᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱫᱟᱲᱮ ᱭᱟᱜᱼᱟ

ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱵᱟᱳᱵᱚᱫᱽᱛᱮ Governance

ᱢᱮᱠᱥᱤᱠᱚ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱯᱷᱩᱱ ᱱᱤᱵᱚᱱᱫᱷᱚᱱ, ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱩᱠᱩ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨ ᱤᱫᱤᱭᱟᱛᱮ ᱪᱤᱱᱛᱟ

᱒᱐᱐᱙ ᱥᱟᱞ ᱨᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱱᱤᱵᱚᱱᱫᱷ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱞᱮᱱᱟ , ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱞᱤᱠ ᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱟᱛᱮᱫ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ ᱾

ᱛᱚᱧᱡᱟᱱᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱨᱟᱱ ᱠᱚ ᱡᱟᱝᱜᱮ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱟᱶᱟ ᱦᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨ ᱵᱟᱱᱟᱣ ᱮᱱᱟ ᱚᱱᱞᱟᱭᱱ ᱯᱞᱮᱴᱯᱷᱚᱨᱢ

ᱫᱟᱨ ᱚᱥ ᱥᱚᱞᱟᱢ ᱤᱡ ᱢᱤᱫ ᱫᱚᱣᱟᱥᱟᱡᱽ ᱰᱟᱜᱟ ᱦᱟᱜ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱱᱟᱶᱟ ᱚᱱᱞᱟᱭᱱ ᱥᱤᱥᱴᱟᱢ ᱛᱮ ᱨᱟᱱ ᱩᱛᱯᱚᱫᱽ ᱠᱚ ᱴᱨᱮᱠ ᱨᱮ ᱜᱚᱲᱚ ᱮᱢᱟᱭ᱾

ᱛᱨᱤᱱᱤᱫᱟᱫᱽ ᱨᱤᱱ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱦᱚᱲᱠᱚ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱩᱰᱟᱺ ᱰᱟᱹᱦᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱩᱲᱩᱛ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱵᱟᱝ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ

ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱫᱤᱠᱟᱛᱮᱫ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮᱠᱚ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱟᱠᱟᱱᱟ