ᱪᱮᱛᱟᱱᱨᱮ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱧᱮᱞ ᱢᱮ? ᱟᱞᱮ ᱜᱞᱳᱵᱟᱞ ᱵᱷᱳᱭᱮᱥᱮᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱞᱮ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱮᱫᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱴᱷᱮᱫ ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱟᱜᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱫᱟᱲᱮ ᱭᱟᱜᱼᱟ

ᱱᱤᱛᱚᱜᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ

ᱱᱤᱡᱽ ᱜᱚᱜᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱥᱮᱨᱮᱧᱟ (ᱦᱟᱹᱴ-᱒)

ᱡᱟᱹᱛᱨᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱡᱟᱹᱛᱨᱤᱭᱟ.ᱨᱤ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱢᱟᱱᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ, ᱥᱚᱥᱤᱭᱟᱞ ᱢᱮᱰᱤᱭᱟᱨᱮ ᱱᱤᱡᱽ ᱜᱚᱜᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱡᱟᱹᱛᱨᱤᱭᱟ.ᱨᱤ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱛᱷᱩᱠᱩᱢ ᱞᱮᱱᱟ।

ᱜᱽᱞᱚᱵᱟᱞ ᱵᱷᱚᱭᱮᱥ ᱦᱮᱞᱢᱮᱞ, ᱠᱚᱞᱚᱢᱵᱚ,᱒᱐᱑᱗ ᱠᱷᱚᱱᱺ ᱤᱱ ᱴᱩ ᱫᱟ ᱰᱤᱯ” ᱯᱳᱥᱴᱠᱟᱥᱴ

ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱯᱳᱥᱴᱠᱟᱥᱴ ᱨᱮ, ᱚᱠᱟ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱥᱟᱛᱷᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱠᱷᱚᱡᱽ ᱞᱮ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ, ᱡᱟᱸᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱢᱩᱠᱷᱭᱟᱹ ᱦᱚᱨᱟ ᱨᱮᱱ ᱢᱮᱰᱤᱭᱟ ᱵᱟᱠᱚ ᱠᱟᱵᱟᱨᱮᱡᱽ ᱮᱫᱟ ।

ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱥᱤᱧᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱯᱨᱚᱯᱷᱮᱥᱟᱨᱮ ᱵᱮᱱᱟᱣᱮᱫᱟᱭ ᱯᱞᱟᱥᱴᱤᱠ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱰᱟᱦᱟᱨ

ᱯᱨᱚᱯᱷᱮᱥᱟᱨ ᱨᱟᱡᱽ ᱜᱚᱯᱟᱞᱟᱱ ᱵᱟᱥᱩᱫᱮᱵᱟᱱ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱯᱞᱟᱥᱴᱤᱠ ᱫᱟᱱᱫᱮᱨ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱤᱫᱤᱜ ᱠᱟᱱ ᱢᱩᱦᱤᱢ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ, ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱦᱚᱨᱟᱭ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱠᱮᱫᱟ।

COVID-19: ᱢᱟᱦᱟᱱᱟᱥ ᱵᱟᱵᱚᱫᱽ ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮ ᱠᱚᱵᱷᱚᱨᱮᱡᱽ ᱾

ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱥ ᱠᱚᱵᱷᱤᱰ-᱑᱙ (COVID-19) ᱞᱟᱦᱟᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱩᱯᱨᱩᱢᱟᱱ ᱱᱟᱶᱟ ᱵᱷᱟᱭᱨᱚᱥ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱥᱤᱨᱡᱟᱹᱣᱜ ᱠᱟᱱ ᱟᱡᱟᱨ ᱢᱟᱱᱢᱤ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱤᱝᱜᱩ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱛᱨᱤᱱᱤᱫᱟᱫᱽ ᱨᱤᱱ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱦᱚᱲᱠᱚ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱩᱰᱟᱺ ᱰᱟᱹᱦᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱩᱲᱩᱛ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱵᱟᱝ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ

ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱫᱤᱠᱟᱛᱮᱫ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮᱠᱚ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱟᱠᱟᱱᱟ

ᱮᱲᱮᱭᱟᱜ ᱦᱩᱣᱟᱴᱥᱟᱯ ᱟᱨ ᱯᱷᱮᱥᱵᱩᱠ ᱵᱮᱣᱨᱟᱠᱚ ᱥᱟᱵ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱤᱧᱚᱛᱤᱭᱟᱹ “ᱴᱮᱠᱤ”

ᱟᱭᱢᱟ ᱱᱟᱶᱟ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣᱟᱱᱟᱜ ᱟᱨ ᱮᱲᱮ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱵᱟᱝᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱟᱱᱟᱜ ᱵᱮᱣᱨᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱷᱮᱯᱮᱫ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾

ᱠᱟᱢᱮᱨᱩᱱ ᱱᱤᱠᱚᱰᱟ ᱵᱷᱩᱴᱵᱚᱞ ᱫᱚᱞ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱡᱮᱜᱮᱛᱟᱹᱨᱤ ᱠᱷᱮᱞᱚᱱᱰ ᱫᱟᱣ ᱯᱩᱪᱩᱡ ᱦᱚᱨ ᱨᱮ!

ᱠᱟᱢᱮᱨᱩᱱ ᱱᱚᱠᱚᱰᱟ ᱫᱚᱲ ᱫᱤᱱᱠᱟᱞᱚᱢ ᱢᱟᱨᱪ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱞᱮᱱᱟ, ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱱᱤᱠᱚᱰᱟ ᱯᱷᱩᱴᱵᱚᱞ ᱯᱷᱮᱰᱮᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱚᱦᱚᱨ ᱧᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱮᱜᱮᱛᱟᱹᱨᱤ ᱦᱮᱯᱨᱟᱣ ᱨᱮ ᱟᱬᱜᱚᱱ ᱮᱠᱟᱞ ᱜᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱾