ᱪᱮᱛᱟᱱᱨᱮ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱧᱮᱞ ᱢᱮ? ᱟᱞᱮ ᱜᱞᱳᱵᱟᱞ ᱵᱷᱳᱭᱮᱥᱮᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱞᱮ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱮᱫᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱴᱷᱮᱫ ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱟᱜᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱫᱟᱲᱮ ᱭᱟᱜᱼᱟ

ᱛᱳᱨᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱦᱩᱭᱩᱜᱢᱮ

Global Voices Lingua community

ᱠᱳᱞᱳᱢᱵᱳ ᱥᱨᱤᱞᱚᱸᱠᱟ ᱨᱮ ᱜᱞᱳᱵᱟᱞ ᱵᱷᱳᱭᱥᱮᱥ ᱒᱐᱑᱗ ᱥᱚᱢᱤᱴ  ᱯᱷᱳᱴᱳᱭ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮᱨ ᱠᱞᱟᱨᱠ.

ᱟᱞᱮ ᱜᱞᱳᱵᱟᱞ ᱵᱷᱳᱭᱥᱮᱥ ᱞᱤᱸᱜᱩᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱣᱨᱟ ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱡᱟᱠ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱩᱞᱩᱢᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱹ ᱟᱨ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱛᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱮ ᱪᱟᱹᱞᱩ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱾

ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱜᱩᱴ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱱ ᱟᱹᱨᱡᱤ ᱫᱟᱠᱷᱚᱞ ᱢᱮ ᱟᱨ ᱚᱱᱟᱨᱤᱱ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱪᱟᱪᱞᱟᱣᱠᱤᱱ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱞᱤᱸᱜᱩᱣᱟ ᱪᱟᱪᱞᱟᱣᱠᱤᱱ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱟᱹᱜᱤ ᱢᱮ ᱾ ᱟᱢᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱡᱩᱫᱤ ᱛᱟᱹᱞᱠᱟᱹ  ᱨᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩ ᱟᱹᱱᱤᱡ ᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ   ᱱᱚᱰᱮ ᱱᱟᱣᱟ ᱞᱤᱸᱜᱩᱣᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱹᱨᱡᱤ ᱮᱢ ᱢᱮ ᱾ ᱞᱤᱸᱜᱩᱣᱟ ᱱᱤᱭᱩᱡᱽ ᱞᱮᱴᱟᱨ ᱥᱚᱵᱥᱠᱨᱟᱭᱤᱵ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱞᱚᱢ ᱦᱤᱲᱤᱧᱼᱟ!

ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱠᱷᱟᱱ ,  ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱚᱰᱮ ᱟᱹᱨᱡᱤᱢ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮ ᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾